Yorum Takibi ve Hile Tespiti


Yorum Takibi

TripAdvisor yorumları inceler mi?
TripAdvisor yorumlarının kaliteli olmasını nasıl sağlar?
Şüpheli yorumları inceleyen bir moderatör ekibimiz var. Ayrıca sitemizde şüpheli yorum içeriğini tespit etmemize yardımcı olan otomatik araçlar kullanıyoruz ve milyonlarca seyahat eden kişiden oluşan büyük ve tutkulu topluluğumuz sitemizden gözünü ayırmıyor.
Neden bazı yorumlar hemen yayınlanırken bazılarının yayınlanması uzun sürüyor?
Yorumların çoğunluğu gönderildikten itibaren 12 saat içinde yayınlanır. Bir yorum moderatörlerimiz tarafından yakından incelenmek için işaretlenirse, özellikle yoğun sezonlarımızda, yayınlanması uzun sürebilir. Kararlarımızı üyelerimizin yararlı ve uygun bulduklarına göre vermeye çalışıyoruz. TripAdvisor seyahat edenler için ücretsiz bir hizmettir ve yorumları sitede yayınlarken hız ve kaliteyi yönetmede elimizden gelenin en iyisini yaparız. Soruşturma altındaki yorumların işleme konması birkaç hafta sürebilir.
Bir yorum yakından incelenmek üzere neden işaretlenir?
Bazı yorumlarda yayın kurallarımızı karşıladığından emin olmak için ayrıntılı şekilde incelenmesi gereken içerik yer alabilir. Aşağıda kurallarımızın dışındaki içeriğe iki örnek verilmiştir:
 • Şahsa yönelik hakaret:
  "Her yerde böcekler vardı ve şişko, yardım sevmez, kaba otel işletmecisi New York’ta çalıştığı için kendinden utanmalı!"
 • Diğer yorumlar ve yorum yapan kişilerle ilgili görüşler:
  "Bu şikâyetleri yazanlar kafayı bulmuş...Yok artık, 20 eksik fayans hakkında yorum yapacak kadar vaktin varsa kulübende otur ve sürünmeye devam et!"
Yorumları takip ediyorsanız, neden her yorumda “Uygunsuz İçeriği Bildir” özelliği var?
Bazen uygunsuz bir yorum aradan kaçabilir. Bu gibi nadir durumlarda üyelerimiz ilgili materyali bize bildirerek sitemizin içeriğinin yüksek kalitesini devam ettirmemize yardımcı olabilir.
TripAdvisor gerçekten yorumları kontrol eder mi?
TripAdvisor’da milyonlarca yorum ve bir milyondan fazla otel, restoran ve turistik yer bulunmaktadır, bu nedenle yorumların ayrıntılarının gerçekten kontrol edilmesi pratikte mümkün değil.

Dakikada ortalama 16 yorum ve görüş yayınlıyoruz ve yorumların büyük hacmi seyahat edenlerin gerçekleri öğrenmesini, yorumlar arasındaki trendleri belirlemesini ve bir işletmenin kendileri için uygun olup olmadığını tespit etmesini sağlar.
TripAdvisor sadece olumlu yorumları mı yayınlar? TripAdvisor sadece olumsuz yorumları mı yayınlar?
Kurallarımızı karşıladığı sürece olumlu veya olumsuz yorumları yayınlamaktan memnuniyet duyarız. Yorumlarımızın çoğu olumlu, fakat yorumlarımızın içeriğini etkilemiyor veya değiştirmiyoruz.

Hile Tespiti

Ne hile olarak kabul edilir?
Konaklama yerleri, turistik yerler ve restoranlar ile ilgili yorumlar sadece toplulukla paylaşmak istedikleri müşteri hizmeti deneyimi olan TripAdvisor üyeleri tarafından yazılmalıdır.

Aşağıdaki eylemler hileli olarak kabul edilebilir:
– Bir işletme sahibinin (veya işletme adına faaliyet gösteren temsilcilerin), işletmenin itibarını artırmak üzere gerçekleştirdiği girişimler:
 • Özellikle sadece olumlu deneyim yaşamış olan konuklardan yorum yazmasını isteme
 • Kendi işletmesi hakkında yorum yazma
 • Arkadaşları veya akrabalarından olumlu yorumlar yazmasını istemek
 • Bir konuk adına yorum göndermek
 • Yorum kartlarını kopyalayıp yorum olarak göndermek
 • Bir TripAdvisor üyesine olumsuz bir yorumu kaldırması için baskı yapmak
 • Yorum karşılığında indirim, yükseltme veya özel muamele gibi teşvikler önermek
 • Yorum göndermek üzere herhangi bir optimizasyon şirketini, üçüncü taraf kuruluşu veya şahsı görevlendirme
 • Bir rakibi veya konuğu herhangi bir şekilde taklit etmek

– Olumsuz yorum göndererek rakiplerine zarar vermeye çalışma.
 • İşletme sahibi, gerçekten kendisi bir deneyim yaşamış olsa bile doğrudan rakipleriyle ilgili yorum yazmamalıdır


Alt satır: Seyahat eden bir kişiyi yanıltma, etkileme veya taklit etme girişimleri hileli olarak kabul edilir ve cezaya maruz kalacaktır.
Hileleri nasıl tespit edersiniz?
Maalesef nasıl yaptığımızı size tam olarak söyleyemeyiz çünkü bu olası suçlulara sistemimizi bozmak için yol gösterebilir. TripAdvisor'daki içeriğin seyahat eden gerçek kişilerin gerçek deneyimlerini yansıttığından emin olmak için önemli bir zaman ve kaynak harcadığımızı söyleyebiliriz. Korunma yöntemlerimizi geliştirmek için geniş bir profesyonel deneyim sunan kalite teminat uzmanlarımız var ve ekibimiz TripAdvisor’daki içeriğin doğruluğunu sağlamak için her yıl binlerce saat harcıyor. Ayrıca şüpheli yorum içeriğini tespit etmemize yardımcı olan otomatik araçlar kullanıyoruz ve milyonlarca seyahat eden kişiden oluşan büyük ve tutkulu topluluğumuz sitemizden gözünü ayırmıyor.
TripAdvisor neden isimlerin doğrulanmasını veya konaklama belgesi sunulmasını gerekli görmektedir?
TripAdvisor ticari bir işletme değildir; üyelerimiz sitemizde araştırma yapar, fakat rezervasyonlar ortaklarımız aracılığıyla yapılır. Bu nedenle kredi kartı veya rezervasyon bilgilerini toplamayız.

Müşterilerin otelde konaklamadığı veya odanın parasını bir arkadaşın ya da aile ferdinin ödediği durumlarda seyahat eden kişilerin bu müşterilerin değerli deneyimlerinden yararlanmasını isteriz.
Bir işletmenin yorumlarının hileli olduğu anlaşılırsa ne olur?
Bir işletme için hileli yorum gönderildiğini tespit edersek bunun birkaç sonucu vardır:
 • İşletme TripAdvisor popülarite endeksinde birkaç sayfa birden düşüş yaşayabilir. İşletme sıralama detayları duruma göre ele alınır ve özeldir.
 • İşletme TripAdvisor’ın Travelers Choice ödülleri, En İyi 10 listesi, basın bültenleri vs.de yer almak için artık uygun olmaz.
 • İşletme kaydı sayfasında işletme yorumlarının şüpheli olduğunu belirten büyük kırmızı bir ceza uyarısı görünebilir.
Bir işletmenin hileli olduğunu tespit ettiğinizde siteden neden kaldırmıyorsunuz?
Bazı işletmeler tam da bunu istiyor. Kırmızı işaretin daha iyi bir ceza olduğunu ve seyahat eden kişilere daha fazla bilgi verdiğini, bu sayede en iyi tercihi yapabileceklerini düşünüyoruz.
Bir işletme adına hileli yorum göndermede uzmanlaşmış şirketler var mı?
Evet, yorum gönderebildiğini ve bir işletmenin TripAdvisor popülarite endeksindeki yerini yükseltebildiğini iddia eden şirketler var. Ancak bu şirketlerden birkaçı radarımıza yakalandı ve uygun şekilde cezalandırıldı. Bu hizmetleri kullanmak kurallarımıza karşıdır ve yukarıda belirtildiği gibi cezayla sonuçlanacaktır.
Hileli yorumlar göndermek veya bu tür yorum yapılmasını teşvik etmek yasa dışı mı?
Hizmet koşullarımızın ihlal edilmesi ve etik dışı bir eylem olmasının yanı sıra birçok bölgede yasaların da ihlal edilmesidir. Temmuz 2009’da New York Eyaleti Başsavcısı Andrew Cuomo sahte müşteri yorumları yayınlayan bir şirkete dava açmış ve şirket 300.000 dolar para cezasına çarptırılmıştır. Ayrıca Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Almanya, İrlanda, İsveç ve Hollanda’da (diğer ülkelerin yanı sıra) AB Haksız Ticari Uygulamalar Direktifi uyarınca sahte yorumlar yayınlamak yasa dışıdır.

TripAdvisor Üyeleri İçin Bilgi

TripAdvisor ziyaretçileri siteyi nasıl kullanmalıdır?
TripAdvisor dakikada ortalama 16 yorum ve görüş yayınlar. Her bir işletme için yayınlanan yorumların bu büyük hacmi seyahat edenlerin kararlarını birçok kişinin görüşüne göre vermesini sağlar.

Seyahat eden kişilere tavsiyemiz bir işletmeyle ilgili yorumları okurken çok fazla eleştirel veya övgü dolu görünen yorumları dikkate almamalarıdır. Geriye kalanlar topluluğun ortak görüşleridir.
Şu an rezervasyon yaptığım işletmede kırmızı uyarı işareti var – rezervasyonumu iptal etmeli miyim?
Bu rezervasyonunuzu iptal edip etmemeniz gerektiği konusunda tavsiye veremeyiz, fakat gelecekte seyahat planı yaparken bu bilgiyi paylaşma kararımızı dikkate almanızı umuyoruz. TripAdvisor popülarite endeksimizi manipüle etmeye çalıştığına inandığımız işletmelerle ilgili uyarı yayınlar.

Üyelerimizi sitemizdeki bir işletmenin sıralamasını çarpıtmaya yönelik büyük girişimler yapıldığı konusunda uyarmanın önemli olduğunu düşünüyoruz.
Bir yorum için bana bir teşvik önerildi - bu normal mi?
Hayır. İşletme sahipleri konuklarını eve döndükten sonra yorumlarını göndermeye teşvik edebilir, fakat yorum karşılığında şu an veya gelecekteki konaklamalarında teşvik, indirim, yükseltme önermelerine ya da özel muamelede bulunmalarına izin verilmez. Biri size yorum için teşvik önerdiyse lütfen bize bildirin.
Site kullanıcıları TripAdvisor’ı olası hileler konusunda nasıl uyarabilir?
Taraflı bir içeriği bildirmek için lütfen bize e-posta gönderin. Şikâyetinizi araştıracağız ve gerekli cezaları uygulayacağız. Bize yorumun tarihini, başlığını ve durumu anlamamıza yardımcı olabileceğini düşündüğünüz diğer bilgileri gönderin. Sadık üyelerimizden oluşan büyük topluluğumuzdan gelecek yardım için teşekkür ederiz.

TripAdvisor İşletme Sahipleri İçin Bilgi

Konuklarımdan yorum yazmalarını isteyebilir miyim?
Evet. Konuklarınız adına yorum kartı gönderemez veya konuklarınıza yorum yapmaları için teşvik öneremezsiniz, fakat onlardan işletmenizdeki deneyimleriyle ilgili yorum yazmalarını isteyebilirsiniz.

Yasal bir şekilde nasıl yorum isteyebileceğiniz ve işletme kaydınızı yönetip geliştirebileceğiniz ile ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen İşletme Sahipleri Merkezi bölümünü ziyaret edin.
Konuklarım lobideki bilgisayardan yorum yazabilir mi?
Konukların evlerine döndükten sonra yorum göndermelerini tavsiye ederiz. Otelin lobisindeki bilgisayardan gönderilmiş bir yorum personel tarafından yazılmış izlenimi verebilir.
Bir işletme sahibi konuğundan yorumunu kaldırmasını isteyebilir mi?
Açıkça söylemek gerekirse, hayır. Yorumların içeriğiyle ilgili herhangi bir mesele yönetim yanıtı yazarak ele alınmalıdır.

Seyahatle ilgili bir mesaj göndermek için özel mesaj sistemimizi kullanmak isteyen bir işletme sahibi özel mesaj kurallarımızın hepsine uymalıdır.

TripAdvisor işletme sahiplerinin seyahat topluluğu üyelerimizle doğrudan temas kurmasını sağlamaz. Yorumlarında e-posta adreslerini yayınlamadıkça bütün site kullanıcılarının ismi gizli kalır. Gizlilik politikamızı görmek için buraya tıklayın.
İşletmem ceza aldı, fakat nedenini bilmiyorum. Ne yapabilirim?
Neden ceza aldığınız konusunda emin değilseniz işletmenizdeki personelle ya da pazarlama ortaklarınızla konuşmanızı ve onlara TripAdvisor’daki eylemlerini sormanızı tavsiye ederiz. Şüpheli eylemi açıklama çabası olarak bu bilgileri İşletme Sahipleri Merkezi aracılığıyla bize ulaştırdığınız için teşekkür ederiz.
İşletme sahipleri TripAdvisor’ı olası hileler hakkında nasıl uyarabilir?
Lütfen İşletme Sahipleri Merkezi’nizi ziyaret edin. “Yorumları yönet” başlıklı bölümden “Bir yorumu reddetme” formunu doldurun. Şikâyetinizi araştıracağız ve gerekli cezaları uygulayacağız. Bize yorumun tarihini, başlığını ve durumu anlamamıza yardımcı olabileceğini düşündüğünüz diğer bilgileri gönderin. Sadık üyelerimizden oluşan büyük topluluğumuzdan gelecek yardım için teşekkür ederiz.