Desteklenmeyen bir internet tarayıcısı kullandığınızı fark ettik. TripAdvisor internet sitesi düzgün olarak görüntülenemeyebilir.
Aşağıdaki internet tarayıcılarını destekliyoruz:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.

TripAdvisor'a gezilecek yer kaydı yapın

TripAdvisor, ziyaretçilerin yıl boyunca fiziksel olarak gidebilecekleri kalıcı gezilecek yerleri kaydeder. Gezilecek yerlerin resmi bir adı, adresi ve rehbere kayıtlı bir telefon numarası olmalıdır. Düzenli olarak açık olmalı veya ziyaretçilerin hizmetine sunulmalıdır. Günlük geziler, tekne turları, planlanmış gidiş zamanları, gidiş yeri ve destinasyonlar (varsa) bir internet sitesi veya broşürde belirtilmelidir. Başka kurallar da geçerli olabilir: gezilecek yer kayıtları için TripAdvisor politikasının tamamını okuyun.
Mevsimsel yerler (çiftçi pazarları, bit pazarları gibi), yalnızca internet öğeleri ve kurs gibi hizmetler, gezilecek yer olarak değil kaynak olarak kaydedilir

Bilgileriniz

Adı *
E-posta *
İşletmedeki göreviniz nedir? *

Gezilecek yeriniz hakkında kayıt bilgisi

Ülke *
Şehir * (işletme adresinin gerçek coğrafi konumu kullanılmalıdır) *
İl/Bölge *
Faks
E-posta
Facebook Sayfası
Kategori * (Bu gezilecek yeri en iyi tanımlayan bir kategori seçin)
Tavsiye edilen ziyaret süresi 
Giriş fiyatı
Gezilecek yeriniz hakkında açıklama
400 karakter sınırı
Başka bir dilde açıklama ekleyin

Ek Bilgiler (isteğe bağlı)

Bu gezilecek yerde aşağıdakilerden herhangi biri var mı?

Bu kaydı temsil eden bir fotoğraf seçin

Görüntü Dosyası:

Bu kaydı gönder

Kaydını gönderdiğiniz bu işletmenin resmi temsilcisi olduğunuzu ve gönderdiğiniz bilgilerin doğru olduğunu onaylamak için bu kutuyu işaretleyin. Fotoğraf gönderirken, bu fotoğrafı internette kullanma hakkınız olduğunu onaylıyor ve fotoğrafı kullanmanızdan kaynaklanan herhangi bir telif hakkı sorunundan TripAdvisor'ı sorumlu tutmayacağınızı kabul ediyorsunuz
Gönder